(Chuyên viên lập trình Web PHP - Trung tâm Công Nghệ Phần Mềm (CSE))