(Chuyên viên lập trình Winform (C#) - Trung tâm Công Nghệ Phần Mềm (CSE))