(Chuyên viên lập trình ASP.NET - Trung tâm Công Nghệ Phần Mềm (CSE))