Sản phẩm

Hệ thống Quản lý và Điều hành Thẻ thông minh

Hệ thống Quản lý và Điều hành Thẻ thông minh là sản phẩm nhằm hổ trợ công tác theo dõi, quản lý thẻ Contactless liên quan đến quyền lợi của Cán bộ, nhân viên trong quá trình sử dụng các dịch vụ ưu đãi của Doanh nghiệp.

Hệ thống được xây dựng và đóng gói dưới dạng các modules chức năng. Các modules sẽ cung cấp các phân hệ & chức năng như một phần xây dựng cấu thành hệ thống ERP một cách liền mạch, nhất quán và luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mọi lúc của Doanh nghiệp.

Hệ thống bao gồm:

  • Các modules trên web portal được xây dựng trên nền framework PHP/Drupal bao gồm 9 modules cung cấp các phân hệ chức năng như

o   Quản lí thẻ thành viên.

o   Tra cứu thông tin thẻ online

o   Quản lí thông tin ưu đãi

o   Sử dụng ưu đãi online

o   Quản lí hồ sơ duyệt ưu đãi

o   Quản lí sự kiện

o   Phân hệ chức năng cung cấp báo cáo về thẻ thành viên.

  • Back-Office là ứng dụng được xây dựng trên nền tảng WinForm cung cấp chức năng ghi và in thẻ.
  • Font-Office là ứng dụng WinForm cung cấp chức năng đọc thông tin thẻ, và sử dụng các dịch vụ ưu đãi đã được phê duyệt các điểm dịch vụ (POS)

Đánh giá ứng dụng

Viết đánh giá